Advokāta statuss

 

 

Zvērināts advokāts ir tiesu sistēmai piederīga persona, neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību. Starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti zvērinātu advokātu darbībai izvirza virkni prasību un paredz vairākas garantijas, ar kurām var rēķināties arī zvērinātu advokātu klienti. Zemāk norādītas dažas no tām.

 

Neatkarība

Savā profesionālajā darbībā zvērināts advokāts ir neatkarīgs un pakļauts tikai likumam. Valsts institūcijām un iestādēm aizliegts pieprasīt no advokāta ziņas un paskaidrojumus par faktiem, kas viņam kļuvuši zināmi, sniedzot juridisko palīdzību. Aizliegts kontrolēt korespondenci, kuru advokāts saņēmis vai sastādījis, sniedzot juridisko palīdzību, kā arī juridiskās palīdzības sniegšanai izmantojamos sakaru līdzekļus. Aizliegts pieprasīt no klientiem ziņas par advokātu sniegtās palīdzības faktu un tās saturu.

 

Konfidencialitāte

Zvērināts advokāts nedrīkst izpaust sava pilnvardevēja noslēpumus ne tikai lietas vešanas laikā, bet arī pēc atbrīvošanas no lietas vešanas vai pēc lietas pabeigšanas.

 

Atbildība

Zvērināti advokāti par savu darbību ir disciplināri un materiāli atbildīgi. Zvērinātiem advokātiem savā darbībā jāievēro Latvijas Zvērinātu advokātu ētikas kodekss. Advokātu darbību uzrauga Latvijas Zvērinātu advokātu padome, kura izskata par viņiem iesniegtās sūdzības, kā arī ierosina disciplinārlietas. Jautājumus par advokātu atbildību izskata Ētikas komisija un Disciplinārlietu komisija.

 

Profesionālās darbības apdrošināšana

Zvērinātu advokātu profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku var apdrošināt. Zvērinātam advokātam jāinformē klients par neapdrošināšanas faktu.

 

Kvalifikācijas prasības un tālākapmācība

Pirms uzņemšanas zvērinātu advokātu skaitā pretendentam ir jāiegūst noteikta darba pieredze tiesību jomā, kā arī jānokārto Latvijas Zvērinātu advokātu padomes organizēts advokāta eksāmens vai jāiegūst tiesību zinātņu doktora grāds. Turpmāk katru gadu advokātiem ir pienākums celt savu profesionālo kvalifikāciju, piemēram, apmeklējot seminārus, konferences, lasot lekcijas, publicējot rakstus vai monogrāfijas, kas veltītas tiesību zinātnei.

 

Tiesības vākt pierādījumus

Sniedzot juridisko palīdzību, zvērināts advokāts ir tiesīgs vākt pierādījumus, arī pieprasot visus juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamos dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām iestādēm, organizācijām un komercsabiedrībām, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir jāizsniedz šie dokumenti.

 

Advokātu noslodzes kalendārs

Zvērinātam advokātam kā tiesu sistēmai piederīgai personai ir iespēja reģistrēt advokātu noslodzes elektroniskajā kalendārā savu noslodzi tiesās un ārpus tiesas. Kalendārā iekļautie dati ir redzami tiesnesim, un viņš tos ņem vērā, nozīmējot kārtējo tiesas sēdi, tādējādi tiek samazināts atlikto tiesas sēžu skaits advokāta neierašanās dēļ. Turklāt šīs sistēmas izmantošana ļauj advokātam operatīvi iegūt informāciju par lietas virzību.

 

Tiesvedība

Civilprocesā likums paredz iespēju noteiktā apmērā piedzīt no pretējās puses samaksātos izdevumus par advokāta palīdzību. Civilprocesā fiziskās personas lietas kasācijas instancē ved pašas vai ar advokāta starpniecību. Juridisko personu lietas kasācijas instancē ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību.

Kriminālprocesā par personas aizstāvi var būt vienīgi Latvijā praktizējošs advokāts.